การตั้งราคา

ทดสอบฟรี
$0 ใบรับรองผลการเรียนไม่เกิน 5 นาที
  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • โรคอุจจาระร่วงของลำโพง
  • แก้ไขออนไลน์
  • ส่งออกไปยังแฟ้ม Word (DOCX)
  • ส่งออกไปยังไฟล์คำบรรยาย (SRT)
สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียน
$0.15 ต่อนาที รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • โรคอุจจาระร่วงของลำโพง
  • แก้ไขออนไลน์
  • ส่งออกไปยังแฟ้ม Word (DOCX)
  • ส่งออกไปยังไฟล์คำบรรยาย (SRT)