قيمت گذاری

تست رایگان
$0 یک رونوشت زیر 5 دقیقه
  • بدون کارت اعتباری مورد نیاز
  • دیاریزاسیون بلندگو
  • ویرایش آنلاین
  • صادرات به فایل ورد (DOCX)
  • صادرات به فایل زیرنویس (SRT)
برای کاربر ثبت نام شده
$0.15 در هر دقیقه مالیات بر ارزش افزوده
  • دیاریزاسیون بلندگو
  • ویرایش آنلاین
  • صادرات به فایل ورد (DOCX)
  • صادرات به فایل زیرنویس (SRT)